STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ IM. PROF. JÓZEFA KOPCZYŃSKIEGO
WYDZIAŁ RZEŹBY
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY
im. Magdaleny Abakanowicz
w Poznaniu


Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego jest szóstą edycją konkursu na formę kameralną organizowanego przez Wydział Rzeźby UAP. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga uczelni – 1955–2006 – dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.

kurator 6. SBMFR dr Dawid Szafrański


 „tylko coś bardzo małego i bardzo dużego daje dodatkowe przeżycie wymiaru”*

Sentencja Henry Moora, do której prof. Kopczyński odwołał się w jednym ze swoich powystawowych katalogów, która stała się mottem projektu SBMFR.


6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

I. Cele konkursu

 1. Jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów wyższych szkół artystycznych.
 2. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.
 3. Promowanie twórczości artystycznej.

II. Warunki konkursu

 1. Przebieg konkursu:
  etap 1 (12.10.2021) – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: biennale@rzezba.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pixels – A5 300 dpi),
  etap 2 (14-15.10.2021) – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),
  etap 3 (18.10.2021) – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.
  etap 4 (05.11.2021) – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.
  etap 5 (10.11.2021) – obrady jury (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.
  etap 6 (08.12.2021) – wystawa konkursowa – 08.12.2021 godz.: 18.00 – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień. ATRIUM UAP – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz  w Poznaniu, ul. 23 Lutego 20, 61-742 Poznań.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne.
  (Kategoria – licea plastyczne*** – uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym)
 3. W biennale mogą brać udział tylko prace powstałe w trakcie studiów z pominięciem magisterskich prac dyplomowych (nd. „Kategoria – licea plastyczne”).
 4. Format realizacji nie większy niż 40x40x40 cm wysokości (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 5. Medal i plakieta nie większa niż 30×30 cm (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 6. Dopuszczone prace należy przesłać na adres Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz  w Poznaniu, (portiernia Bud. B – tel.: 61 852 09 11) ul. 23 Lutego 20, 61-742 Poznań, z dopiskiem „6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej”, najpóźniej do dnia 05.11.2021 do godz.: 18.00 (do pracy dołączona wypełniona karta zgłoszeniowa).
 7. Prace o tematyce dowolnej.
 8. Prace konkursowe w postaci form medalierskich (medal, plakieta, medalion) lub rzeźbiarskich mogą być wykonane z dowolnego trwałego materiału (brąz, mosiądz, terakota, gips, żywica, masa papierowa itp.) w dowolnej technice.
 9. Nadsyłanie prac na konkurs:
  a) organizator nie zwraca kosztów transportu prac, oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie, oraz wynikające ze złego zabezpieczenia prac.
  b) prace powinny być nadesłane w dobrze zabezpieczonych trwałych paczkach lub dostarczone osobiście wraz z dokładnym opisem i adresem zwrotnym.
 10. Maksymalna ilość zgłaszanych prac: 3 formy przestrzenne, 3 medale.
 11. Prace niespełniające warunków konkursu nie będą przyjmowane.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac oraz nadesłanych dokumentacji prac w prasie, telewizji, katalogach, informatorach i na plakatach w celach promocji konkursu.
 13. Prace nadesłane na konkurs NIE przechodzą na własność organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania prac uczestników zakwalifikowanych do konkursu w terminie do 15 października 2022 r. w celu prezentacji prac na wystawach pokonkursowych . Wszystkie prace można będzie odebrać osobiście lub będą odesłane na koszt odbiorcy po 15 października 2022 r.
 15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 16. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku dla potrzeb promocji biennale oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych dla potrzeb organizacji biennale.

IV. Informacje organizacyjne

 1. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się drogą elektroniczną na adres e – mail: sbmfr@uap.edu.pl
 2. Wernisaż i publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się 08.12.2021 o godz.: 18.00 – ATRIUM UAP –  Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, ul. 23 Lutego 20, 61-742 Poznań.
 3. Wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej biennale.rzezba-uap.pl

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

1. Kwalifikację prac dopuszczonych do konkursu dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech komisarzy konkursu.

2. W skład jury, które dokona ostatecznej oceny prac, wejdą przedstawiciel rodziny Kopczyńskich oraz zaproszeni artyści.

3. Przyznane zostaną nagrody*:
a) Nagrody Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu:
– Grand Prix w kategorii „Mała forma rzeźbiarska” – 3000 pln*,
– Grand Prix w kategorii „Medal i płaskorzeźba” – 3000 pln*,

PRZEWIDZIANE SĄ DODATKOWE NAGRODY SPECJALNE PRZYZNAWANE PRZEZ PARTNERÓW KONKURSU, KTÓRYCH WARTOŚCI ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZED ZAMKNIĘCIEM PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU.

b) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
c) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
d) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
e) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
f) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
g) Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Rzeźby UAP– „Kategoria – licea plastyczne”*** – 1500 pln* oraz INDEKS Wydziału Rzeźby UAP
h) Nagrody dodatkowe:
– Nagroda Burmistrza Gminy Mosina
– Odlew z brązu realizacji studenckiej w odlewni „GARSTKA STUDIO” w Szymanowie

4. Uczestnicy konkursu, zostaną zawiadomieni o przyznanych nagrodach i wernisażu wystawy konkursowej i pokonkursowej, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody.

5. Informacja o laureatach będzie też można odnaleźć na stronie biennale.rzezba-uap.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i ilości przyznawanych nagród.

 VI. Postanowienia końcowe

 1. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE, W RAZIE ZAISTNIENIA SZCZEGÓLNYCH UZASADNIAJĄCYCH TO OKOLICZNOŚCI.

*** Kategoria – licea plastyczne – adresowana jest do uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym. Do wystawy konkursowej 6. SBMFR dopuszczone zostaną trzy realizacje spośród nadesłanych prac licealistów. Spośród nich zostanie wytypowana realizacja, której autor otrzyma nagrodę specjalną.

* Wymienione wartości nagród są kwotami brutto

Komisarze konkursu 6. SBMFR 2021_ dr Dawid Szafrański_ mgr Martyna Pająk_ mgr Izabela Grudzińska