STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ IM. PROF. JÓZEFA KOPCZYŃSKIEGO
WYDZIAŁ RZEŹBY
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY
im. Magdaleny Abakanowicz
w Poznaniu

Ostateczny termin składania kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej prac:


Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego jest szóstą edycją konkursu na formę kameralną organizowanego przez Wydział Rzeźby UAP. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga uczelni – 1955–2006 – dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.

kurator 6. SBMFR dr Dawid Szafrański


 „tylko coś bardzo małego i bardzo dużego daje dodatkowe przeżycie wymiaru”*

Sentencja Henry Moora, do której prof. Kopczyński odwołał się w jednym ze swoich powystawowych katalogów, która stała się mottem projektu SBMFR.


6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

JESZCZE CHWILA / JESZCZE TROCHĘ – NA WASZĄ PROŚBĘ – PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO … 19.10.2021 r. … Czekamy 🙂

I. Cele konkursu

 1. Jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów wyższych szkół artystycznych.
 2. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.
 3. Promowanie twórczości artystycznej.

II. Warunki konkursu

 1. Przebieg konkursu:
 1. etap 1 (19.10.2021) – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: sbmfr@uap.edu.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pixels – A5 300 dpi),
  etap 2 ( 21-22.10.2021) – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),
  etap 3 (23.10.2021) – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.
  etap 4 (10.11.2021) – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.
  etap 5 (16.11.2021) – obrady Jury 6. SBMFR ‘2021 (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.
  etap 6  – Wystawa konkursowa* – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

 * Szczegółowy termin i miejsce wernisażu wystawy konkursowej  zostanie upubliczniony po obradach Komisji Jury 6. SBMFR ‘2021

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne.
  (Kategoria – licea plastyczne*** – uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym)
 2. W biennale mogą brać udział tylko prace powstałe w trakcie studiów z pominięciem magisterskich prac dyplomowych (nd. „Kategoria – licea plastyczne”).
 3. Format realizacji nie większy niż 40x40x40 cm wysokości (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 4. Medal i plakieta nie większa niż 30×30 cm (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 5. Dopuszczone prace należy przesłać na adres Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz  w Poznaniu, (portiernia Bud. B – tel.: 61 852 09 11) ul. 23 Lutego 20, 61-742 Poznań, z dopiskiem „6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej”, najpóźniej do dnia 10.11.2021r. do godz.: 18.00 (do pracy dołączona wypełniona karta zgłoszeniowa).
 6. Prace o tematyce dowolnej.
 7. Prace konkursowe w postaci form medalierskich (medal, plakieta, medalion) lub rzeźbiarskich mogą być wykonane z dowolnego trwałego materiału (brąz, mosiądz, terakota, gips, żywica, masa papierowa itp.) w dowolnej technice.
 8. Nadsyłanie prac na konkurs:
  a) organizator nie zwraca kosztów transportu prac, oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie, oraz wynikające ze złego zabezpieczenia prac.
  b) prace powinny być nadesłane w dobrze zabezpieczonych trwałych paczkach lub dostarczone osobiście wraz z dokładnym opisem i adresem zwrotnym.
 9. Maksymalna ilość zgłaszanych prac: 3 formy przestrzenne, 3 medale.
 10. Prace niespełniające warunków konkursu nie będą przyjmowane.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac oraz nadesłanych dokumentacji prac w prasie, telewizji, katalogach, informatorach i na plakatach w celach promocji konkursu.
 12. Prace nadesłane na konkurs NIE przechodzą na własność organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania prac uczestników zakwalifikowanych do konkursu w terminie do 15 października 2022 r. w celu prezentacji prac na wystawach pokonkursowych . Wszystkie prace można będzie odebrać osobiście lub będą odesłane na koszt odbiorcy po 15 października 2022 r.
 14. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku dla potrzeb promocji biennale oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych dla potrzeb organizacji biennale.

IV. Informacje organizacyjne

 1. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się drogą elektroniczną na adres e – mail: sbmfr@uap.edu.pl
 2. Wernisaż i publiczne ogłoszenie wyników : Wystawa konkursowa* – publiczne ogłoszenie wyników.

   * Szczegółowy termin i miejsce wernisażu wystawy konkursowej  zostanie upubliczniony po obradach Komisji Jury 6. SBMFR ‘2021

 3. Wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej biennale.rzezba-uap.pl

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

1. Kwalifikację prac dopuszczonych do konkursu dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech komisarzy konkursu.

2. W skład jury, które dokona ostatecznej oceny prac, wejdą przedstawiciel rodziny Kopczyńskich oraz zaproszeni artyści.

3. Przyznane zostaną nagrody*:

Nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu:


– Grand Prix w kategorii „Mała forma rzeźbiarska” – 3000 pln*,

– Grand Prix w kategorii „Medal i płaskorzeźba” – 3000 pln*,

PRZEWIDZIANE SĄ DODATKOWE NAGRODY SPECJALNE PRZYZNAWANE PRZEZ PARTNERÓW KONKURSU, KTÓRYCH WARTOŚCI ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZED ZAMKNIĘCIEM PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU.

 – Nagroda Specjalna J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  – 1200 PLN*

 – Nagroda Specjalna J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie   – 1500 PLN*

 – Nagroda Specjalna J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi  – 1200 PLN*

– Nagroda Specjalna J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  — 1200 PLN*

 – Nagroda Specjalna J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

 – Nagroda Specjalna Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 1500 PLN*

 – Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Rzeźby UAP– „Kategoria – licea plastyczne”*** – 1500 pln*

    oraz INDEKS Wydziału Rzeźby UAP

 – Nagroda Burmistrza Gminy Mosina

Nagroda Specjalna Galerii Sztuki w Mosinie –

„Indywidualna wystawa prac laureata nagrody w roku artystycznym 2022/2023.”    

      
 – Nagroda Odlewni  Artystycznej  – „GARSTKA STUDIO” w Szymanowie –

     „Odlew z brązu wybranej realizacji studenckiej”

4. Uczestnicy konkursu, zostaną zawiadomieni o przyznanych nagrodach i wernisażu wystawy konkursowej i pokonkursowej, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody.

5. Informacja o laureatach będzie też można odnaleźć na stronie biennale.rzezba-uap.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i ilości przyznawanych nagród.

 VI. Postanowienia końcowe

 1. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE, W RAZIE ZAISTNIENIA SZCZEGÓLNYCH UZASADNIAJĄCYCH TO OKOLICZNOŚCI.

*** Kategoria – licea plastyczne – adresowana jest do uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym. Do wystawy konkursowej 6. SBMFR dopuszczone zostaną trzy realizacje spośród nadesłanych prac licealistów. Spośród nich zostanie wytypowana realizacja, której autor otrzyma nagrodę specjalną.

* Wymienione wartości nagród są kwotami brutto

Komisarze konkursu 6. SBMFR 2021_ mgr Izabela Grudzińska_ mgr Martyna Pająk_ dr Dawid Szafrański_